Din kundvagn
Laddar

Godkännande av villkor

ZAZZLE INC. ("ZAZZLE") GER DIG TILLGÅNG TILL SIN WEBBPLATS OCH RELATERADE TJÄNSTER ("WEBBPLATS") MED FÖRBEHÅLL FÖR FÖLJANDE ANVÄNDARAVTAL ("AVTAL"). OM DU INTE SAMTYCKER MED ALLA VILLKOR I DETTA AVTAL SKALL DU INTE GÅ TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKALL ANSES UTGÖRA DITT SAMTYCKE TILL ATT HÅLLA DIG TILL VART OCH ETT AV DE VILLKOR SOM FRAMSTÄLLS NEDAN. ZAZZLE KAN ÄNDRA DETTA AVTAL NÄR SOM HELST GENOM ATT ANSLÅ ETT UPPDATERAT ANVÄNDARAVTAL PÅ DENNA WEBBPLATS OCH ZAZZLE KAN SKICKA ÄNDRINGSMEDDELANDEN VIA E-POST TILL REGISTRERADE ANVÄNDARE. OM DU ANSER ATT NÅGON ÄNDRING ÄR OACCEPTABEL SKALL DU SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN. OM DU INTE SLUTAR ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GÖR VI ETT SLUTLIGT ANTAGANDE ATT DU HAR SAMTYCKT TILL ÄNDRINGARNA. OM DU HAR FRÅGOR OM DETTA AVTAL KAN DU KONTAKTA OSS PÅ USER_AGREEMENT@ZAZZLE.COM.

Om ditt material, inklusive men ej begränsat till text, data, fotografier, grafik, mönsterfiler, bilder, information, ljudklipp och alla digitala data eller någon kombination av dessa element ("Innehåll") läggs upp som en design för produkter som är tillgängliga för användare på denna Webbplats beviljar du ytterligare rättigheter som framställs i det icke-exklusiva licensavtalet som införlivas genom denna hänvisning. Ditt deltagande i Zazzles Associates-program regleras också av villkoren i Associate-avtalet som införlivas genom denna hänvisning. Om du agerar som Associate eller Säljare (så som dessa termer definieras i det icke-exklusiva licensavtalet) i enlighet med antingen det icke-exklusiva licensavtalet eller Associate-avtalet gäller även villkoren för volymbonusprogrammet, som införlivas genom denna hänvisning. Dessutom gäller att när du använder någon av våra tjänster kommer du att bli föremål för vår Integritetspolicy, policy för frakt och returer samt Zazzles Black Shipping-program såsom tillämpligt och de införlivas i detta Avtal genom denna hänvisning.

Användarkonto, lösenord och säkerhet

När du genomför registreringen anger du en e-postadress och ett lösenord. Du är ansvarig för att hålla lösenordet och kontot hemliga och för alla aktiviteter som äger rum under ditt lösenord och konto. Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig tillgång till din dator. Kom ihåg att logga ut när du använder en delad dator.

Du samtycker till att (a) omedelbart underrätta Zazzle om all obehörig användning av ditt konto och alla andra brott mot säkerheten samt (b) säkerställa att du loggar ut ur ditt konto i slutet av varje session. Zazzle kan inte och kommer inte att ansvara för förluster eller skador som uppstår genom din underlåtenhet att följa bestämmelserna i detta avsnitt.

Uppförande

När du använder denna Webbplats samtycker du till att aldrig:

 1. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra något Innehåll som är olagligt, skadligt, hotande, smädligt, vulgärt, trakasserande, nedsättande, obscent, pornografiskt, profant, oanständigt, provocerande, ärekränkande, skadegörande, hatfullt, rasistiskt, etniskt, socialt, politiskt, juridiskt, moraliskt, religiöst stötande eller stötande på annat sätt eller som gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive men ej begränsat till rättigheter avseende ryktbarhet, integritet och immateriell egendom,
 2. uppträda som en annan fysisk eller juridisk person eller falskeligen uppge eller på annat sätt ge en vilseledande bild av din anknytning till en fysisk eller juridisk person,
 3. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra något Innehåll som kan göra intrång i något patent, varumärke, handelshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell eller äganderätt tillhörande någon tredje part. Som riktlinje gäller att du endast får bidraga med originalarbete som du själv har skapat från originalkomponenter. Detta innebär att du inte får använda bilder på kända personer eller olika företags produkter och ej heller bilder, text eller design som du har kopierat från en webbplats utan skriftligt medgivande från ägaren. Du får inte skapa en "ny" bild genom att använda element från bilder som har skapats av andra. Du får inte bidra med ett citat eller en slogan som i allt väsentligt är identisk med något som redan har skrivits av en annan person. När du lägger upp Innehåll innebär det att du framställer och garanterar att du har laglig rättighet att reproducera och distribuera detta Innehåll samt att Innehållet följer alla tillämpliga nationella och lokala lagar, regler och förordningar,
 4. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra något Innehåll som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till brott eller olagliga aktiviteter, göra intrång i någon parts rättigheter eller på annat sätt skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot lokala, nationella eller internationella lagar,
 5. använda Tjänsten för att skada minderåriga på något sätt, inklusive men ej begränsat till uppläggning av Innehåll som bryter mot lagar om barnpornografi, lagar om sexuellt utnyttjande av barn samt lagar som förbjuder skildring av minderåriga som är engagerade i sexuella aktiviteter,
 6. lägga upp Innehåll som kan betraktas som tolerans med eller uppmuntrande till osäkra handlingar som kan resultera i att barn skadas fysiskt, psykiskt eller moraliskt,
 7. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra oombedd eller obehörig reklam, kampanjmaterial, skräppost, kedjebrev eller någon annan form av anhållan.
 8. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra något material som innehåller datavirus eller någon annan programkod, filer eller program som är utformade för att störa, förstöra eller begränsa funktionerna i någon programvara, maskinvara eller telekommunikationsutrustning,
 9. lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post eller på annat sätt överföra falsk eller vilseledande information,
 10. bryta eller störa säkerheten på eller på annat sätt missbruka Webbplatsen eller några tjänster, systemresurser, konton, servrar eller nätverk anslutna till eller åtkomliga via Webbplatsen eller förknippade eller länkade webbplatser,
 11. gå till, manipulera eller använda icke-offentliga delar av Webbplatsen. Obehöriga personer som försöker få åtkomst till sådana delar av Webbplatsen kan bli föremål för åtal,
 12. bryta eller störa någon annan användares glädje av Webbplatsen eller förknippade eller länkade webbplatser,
 13. rama in Webbplatsen inom en annan webbplats eller -sida eller länka till Webbplatsen på annat sätt än det som Zazzle har givit skriftligt medgivande om,
 14. använda bilder eller namn som skulle kunna kränka en annan person integritet eller rätt till publicitet eller
 15. använda namnet på eller likheten av en nuvarande eller tidigare ledare, politiker, religiös person, brottsling eller ökänd person eller någon annan känd person (för Zazzle Custom Stamps),
 16. använda en manuell eller automatisk enhet eller process för att läsa in, indexera, efterforska data eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsfunktionerna på eller presentationen av Tjänsten,
 17. överlåta ditt Zazzle-konto till en annan part utan skriftligt medgivande från Zazzle,
 18. kopiera, ändra eller distribuera rättigheter eller Innehåll från Webbplatsen, tjänster eller verktyg eller Zazzles copyright och varumärken eller
 19. samla in information om användare, inklusive e-postadresser, utan deras medgivande.

Du bekräftar att Zazzle inte screenar inskickat Innehåll i förväg, men att Zazzle och dess utsedda skall har rätt (men ingen skyldighet) att efter eget gottfinnande avvisa eller ta bort Innehåll som är tillgängligt via Webbplatsen. När du gör din beställning bekräftar du att Zazzle har rätt att granska din beställning och det Innehåll som ingår i den för att kontrollera att den följer våra riktlinjer och villkoren som framställs i detta Avtal. Zazzle rekommenderar inget Innehåll som skickas in till Webbplatsen av någon användare eller licensgivare eller någon opinion, rekommendation eller rådgivning som framställs däri och Zazzle frånsäger sig uttryckligen allt ansvar i samband med Innehåll. Zazzle och dess utsedda skall, utan begränsning av det föregående, ha rätt att utan föregående meddelande avlägsna allt Innehåll som bryter mot detta Avtal eller som Zazzle på annat sätt anser vara anstötligt. Du samtycker till att du måste utvärdera och bära alla risker förknippade med användning av allt Innehåll, inklusive tillit till sådant Innehålls riktighet, fullständighet eller användbarhet.

Du bekräftar och samtycker till att du har ansvaret för att skapa och sammanställa ditt Innehåll samt att varken Zazzle eller någon annan part som är involverad i produktionen av någon produkt som omfattar sådant Innehåll åtar sig detta ansvar. Zazzles produktion av någon produkt som visar ditt Innehåll innebär inte att Zazzle godkänner Innehållet, att Innehållet följer alla tillämpliga lagar eller att du frikänns från allt ansvar eller skador som kan uppstå genom att använda Innehållet.

Du bekräftar och samtycker till att Zazzle har rätt att bevara eller lagra ditt Innehåll och även har rätt att avslöja Innehåll om detta krävs i lag eller om det görs i god tro om att sådant bevarande, lagring eller avslöjande rimligen anses vara nödvändigt och så som det framställs i vår Integritetspolicy.

Du är införstådd med att den tekniska bearbetningen och driften av Webbplatsen, inklusive ditt Innehåll, kan omfatta (i) överföring via olika nätverk samt (ii) ändringar för att uppfylla eller anpassa till tekniska krav i anslutande nätverk eller enheter.

Du samtycker till att du har ansvaret för handlingar och kommunikation som förekommer via ditt konto. Zazzle åtar sig inget ansvar för något Innehåll som har lagts upp eller på annat sätt överförts av eller till dig eller någon tredje part eller för misstag, förtal, skvaller, ärekränkning, utelämnanden, osanningar, intrång, obscenitet, pornografi eller svordomar som du eller en tredje part kan påträffa. Du samtycker till att avstå från alla anspråk mot Zazzle och dess dotterbolag, entreprenörer, ombud och anställda för förluster och skador som baseras på eller är relaterade till kommunikation, Innehåll eller material på webbplatsen. Du samtycker till att hålla Zazzle och dess dotterbolag skadeslösa från alla anspråk och omkostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som baseras på eller uppstår genom ditt brott mot någon av bestämmelserna i detta Avtal.

Du samtycker till att du kommer att använda denna Webbplats och alla produkter och Zazzle Custom Stamps som beställs på denna Webbplats i enlighet med USA:s tillämpliga federala, delstats- och lokala lagar, bestämmelser, regler och förordningar samt att du ej kommer att vidta några åtgärder som skadar eller byter mot någon fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Integritetspolicy

Din personliga integritet är mycket viktig för Zazzle. Användare på denna Webbplats bör läsa vår Integritetspolicy för att få information om hur Zazzle samlar in och använder privata uppgifter. När du samtycker till detta Avtal innebär det att du uttryckligen samtycker till Zazzles avslöjande och användning av dina privata uppgifter så som de beskrivs i vår Integritetspolicy, som införlivas genom denna hänvisning.

Varumärken och copyright

Zazzles varumärken, framtoning och produktbilder får ej användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte tillhör Zazzle, på något sätt som troligtvis kan skapa förvirring hos kunderna eller på något sätt som talar nedsättande om eller misskrediterar Zazzle. Alla andra varumärken som förekommer på denna webbplats men inte ägs av Zazzle är egendom som tillhör respektive innehavare, som eventuellt har anknytning till eller sponsras av Zazzle.

Äganderätt

Du bekräftar och samtycker till att allt Innehåll, inklusive men ej begränsat till text, data, bilder, grafik osv. eller annat material som ingår eller distribueras på eller via Webbplatsen, av Zazzle, av dess annonsörer eller av annan tredje part skyddas via varumärken, tjänstemärken, patent, copyright eller annan äganderätt och tillämpliga lagar. Du får inte använda eller distribuera något Innehåll som du tar emot via Webbplatsen utan godkännande från Zazzle eller den som äger Innehållets. Du samtycker till att inte helt eller delvis publicera, reproducera eller kopiera eller lägga upp, hämta, anslå, skicka via e-post, sälja eller på annat sätt distribuera Innehåll som är tillgängligt via Webbplatsen i strid mot tillämpliga copyright- och andra lagar avseende immateriell egendom.

Du bibehåller alla äganderätt till ditt Innehåll som har skickats in till Webbplatsen. När du skickar in Innehåll till Zazzle innebär det att du beviljar Zazzle en icke-exklusiv, världsomfattande, överlåtbar licens att använda, kopiera, reproducera, ändra, visa offentligt samt distribuera ditt Innehåll.

Du bekräftar och samtycker till att Webbplatsen och all programvara du förses med eller använder i samband med Webbplatsen, inklusive exempelvis och ej begränsat till alla API:er eller manus ("Programvara") som innehåller äganderättsskyddad eller konfidentiell information som skyddas av lagar avseende immateriell egendom och andra tillämpliga lagar.

Med förbehåll för ditt uppfyllande av villkoren i detta Avtal och alla ytterligare villkor som framställs i ett separat tillämpligt avtal beviljar Zazzle dig en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensieringsbar licens att använda Programvaran, men endast så som nödvändigt för att utnyttja denna Webbplats och under förutsättning att du samtycker till att inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda verk helt eller delvis baserat på Webbplatsen eller Programvaran.

Zazzle beviljar dig en icke-exklusiv, återkallelig och begränsad licens att använda Innehållet och Zazzles verktyg, bilder och produktfotografier i syfte att förespråka webbplatsen, under förutsättning att du tillhandahåller lämplig tillskrivning och en länk till Zazzle-webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att säga upp denna licens när som helst.

De immateriella rättigheter som ingår i eller är förknippade med innehåller i anteckningar, meddelanden, e-post, anslag, brev, idéer, förslag, koncept eller annat skriftligt material som du skickar in till eller delger Zazzle (exklusive det Innehåll som du skickar in) kommer automatiskt att bedömas såsom tilldelat, beviljat och överfört till Zazzle från dig efter avsändningen eller delgivandet till Zazzle och du överlåter alla rättigheter däri till Zazzle och samtycker till att materialet automatiskt blir Zazzles egendom och att Zazzle har rätt att använda, utnyttja, kopiera, publicera, implementera, överföra och på alla andra sätt hantera sådant material och alla immateriella rättigheter däri på de sätt och för de ändamål Zazzle själv väljer, i evighet.

Policy för immateriell egendom

Zazzle respekterar andras immateriella rättigheter. Vi ber våra användare att göra detsamma. Zazzle kan säga upp konton tillhörande användare som gör intrång eller kan göra intrång i andras upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.

Om du anser att ditt Innehåll har kopierats på ett sätt som utgör intrång i copyright och/eller varumärken ska du underrätta Zazzles Copyright Agent och tillhandahålla följande information ("Underrättelse"):

 1. en elektronisk eller fysisk underskrift från den person som är behörig att agera för den som äger copyright-/varumärkesintresset,
 2. en beskrivning av det copyrightskyddade verket och/eller det varumärke i vilket intrånget skall ha skett,
 3. en beskrivning av var det Innehåll i vilket intrånget ska ha skett återfinns på vår Webbplats,
 4. din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress,
 5. en försäkran från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är godkänd av copyright-/varumärkesinnehavaren, dess ombud eller lagen samt
 6. en edsvuren försäkran från dig om att ovanstående information i din Underrättelse är riktig och att du har behörighet att agera för den som äger copyright-/varumärkesintresset.

Observera att denna procedur endast är avsedd för att underrätta Zazzle om att intrång har gjorts i ditt varumärke eller copyright-skyddade material.

Zazzles Copyright Agent kan kontaktas på copyright@zazzle.com eller på telefon +1-408-983-2800.

GARANTI

DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR ATT DU ÄR ÄGAREN TILL DET INNEHÅLL DU SKICKAR IN OCH ATT INNEHÅLLET INTE GÖR INTRÅNG I ANDRAS ÄGANDERÄTT, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER (COPYRIGHT OCH VARUMÄRKEN) ELLER ANDRA RÄTTIGHETER. DU FRAMSTÄLLER OCKSÅ ATT DET INTE FINNS NÅGRA PÅGÅENDE TVISTER I SAMBAND MED ÄGANDERÄTT, IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ANDRA RÄTTIGHETER I INNEHÅLLET ELLER NÅGON DEL AV INNEHÅLLET. DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR HÄRMED ATT DETTA AVTAL VEDERBÖRLIGEN OCH PÅ GILTIGT SÄTT HAR UPPRÄTTATS OCH LEVERERATS AV DIG, ATT DET UTGÖR SOM JURIDISKA, GILTIGA OCH BINDANDE SKYLDIGHET SOM KAN GÖRAS GÄLLANDE GENTEMOT DIG I ENLIGHET MED DESS VILLKOR OCH ATT DITT UPPRÄTTANDE, LEVERANS OCH UTFÖRANDE AV DETTA AVTAL SKER MED DIN JURIDISKA FÖRMÅGA OCH KRAFT, VEDERBÖRLIGEN HAR GODKÄNTS GENOM ALLA NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER FRÅN DIN SIDA, EJ KRÄVER GODKÄNNANDE ELLER MEDGIVANDE FRÅN ANDRA PERSONER SAMT VARKEN BRYTER MOT ELLER UTGÖR NÅGON FÖRSUMMELSE ENLIGT (I) NÅGON BESTÄMMELSE I NÅGON LAG, REGEL, FÖRORDNING, FÖRESKRIFT, DOM ELLER PÅBUD SOM DU LYDER UNDER ELLER SOM ÄR BINDANDE FÖR DIG ELLER (II) VILLKOREN I NÅGOT ANNAT AVTAL, DOKUMENT ELLER INSTRUMENT SOM ÄR TILLÄMPLIGT ELLER BINDANDE FÖR DIG.

Gottgörelse

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Zazzle och Zazzles direktörer, styrelsemedlemmar, anställda, ombud och licensgivare skadeslösa från alla domar, skadestånd, förluster, ansvar, kostnader eller utgifter, inklusive men ej begränsat till rimliga advokatarvoden, expertvittnens avgifter samt processkostnader som uppstår genom eller baseras på (a) Innehåll du skickar in, lägger upp på eller överförs via Webbplatsen, (b) din användning av Webbplatsen, (c) din anslutning till Webbplatsen, (d) ditt brott mot Avtalet eller (d) ditt brott mot någon tredje parts rättigheter.

Ingen återförsäljning

Utöver vad som uttryckligen framställs under dessa villkor samtycker du till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbplatsen för annat kommersiellt ändamål utan uttryckligt skriftligt medgivande från Zazzle.

Uppsägning

Du samtycker till att Zazzle efter eget gottfinnande, när som helst och med eller utan orsak kan säga upp detta Avtal, inklusive men ej begränsat till att säga upp ditt lösenord, konto(eller någon del därav) eller möjlighet att använda Webbplatsen samt avlägsna och avyttra allt Innehåll du har bidragit med till Webbplatsen. Zazzle har också rätt att efter eget gottfinnande och när som helst, med eller utan särskilt meddelande, upphöra tillhandahållandet av Webbplatsen eller någon del därav. Du samtycker dessutom till att uppsägning av dina åtkomsträttigheter till Webbplatsen enligt någon bestämmelse i detta Avtal kan utföras utan föregående meddelande och du bekräftar och samtycker till att Zazzle omedelbart kan avaktivera eller ta bort ditt konto och all förknippad information och filer i ditt konto och/eller stoppa vidare åtkomst till sådana filer på Webbplatsen Du samtycker vidare till att Zazzle inte skall hållas till ansvar inför dig eller någon tredje part med avseende på uppsägning av din åtkomst till Webbplatsen. Om du har invändningar mot något villkor i Avtalet eller blir missnöjd med Webbplatsen på något sätt är din enda gottgörelse att omedelbart sluta använda Webbplatsen och/eller avsluta ditt konto.

Uppsägning av detta Avtal skall ej påverka parternas rättigheter och skyldigheter (inklusive men ej begränsat till betalningsskyldigheter) som uppstår före uppsägningsdagen.

Länkar

Webbplatsen eller tredje parter kan eventuellt tillhandahålla länkar till andra webbplatser eller resurser. Eftersom Zazzle inte har någon kontroll över sådana webbplatser och resurser bekräftar du och samtycker du till att Zazzle inte är ansvarigt för sådana webbplatsers och resursers tillgänglighet och att Zazzle inte rekommenderar och inte har ansvarsskyldighet för innehåll, reklam, produkter eller annat material som finns på eller tillgängligt från sådana webbplatser och resurser och ej heller för sådana webbplatsers och resursers policy. Zazzle har inget direkt eller indirekt ansvar för skador eller förluster som orsakas eller påstås orsakas av eller i samband med användning av eller tillit till något sådant Innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via någon sådan webbplats eller resurs.

Offentligt rykte

Du bekräftar och samtycker till att du inte skall använda någon Produkt som beställs från Webbplatsen på ett sätt som skulle kunna skada Zazzles eller dess anställdas, styrelsemedlemmars, aktieägares, licensgivares eller lösningspartners offentliga rykte. Du bekräftar dessutom att om du väljer att visa någon produkt, inklusive anpassade frimärken, som du har beställt från Zazzle i en offentlig miljö, inklusive på Internet, på ett sätt som nedvärderar Zazzle, Zazzles styrelsemedlemmar, anställda, aktieägare eller partners eller United States Postal Service förbehåller Zazzle sig rätten att kräva att produkten returneras omedelbart, att söka alla rättsliga medel och gottgörelser som är tillgängliga enligt lag samt, när det gäller Zazzle Custom Stamps, göra dina Zazzle Custom Stamps ogiltiga genom att säga upp streckkoden. Om Zazzle Custom Stamps ogiltigförklaras skall Zazzles enda och exklusiva skuldighet och din enda och exklusiva gottgörelse, om tillämpligt, bestå av fullständig återbetalning av alla avgifter du har betalat.

Priser, frakt och försäljningsvillkor

Priserna för produkter beskrivs på Webbplatsen och införlivas i detta Avtal genom denna hänvisning. Alla priser anges i USA-dollar. Priser och produkter kan ändras efter Zazzles eget gottfinnande. Det kan hända att Zazzle då och då erbjuder kampanjrabatter. Du måste samtycka till kampanjvillkoren för att kunna få rabatten. Du samtycker till att inte använda fler än ett rabatterbjudande per artikel, dock med undantag för om detta är uttryckligen tillåtet enligt Zazzle. Äganderätt och förlustrisk för alla produkter som beställs av dig skall övergå till dig vid Zazzles överlämnande till speditören. Inköp är föremål för Zazzles policy för frakt och returer. Zazzle förbehåller sig rätten att upphäva alla beställningar av produkter oavsett orsak, inklusive beställningar som eventuellt bryter mot en tredje parts immateriella rättigheter, och underrättar i så fall köparen om att beställningen har upphävts.

Inkomster

Om du deltar som Säljare eller Associate (så som dessa termer definieras i det icke-exklusiva licensavtalet) kommer Zazzle att betala samlade inkomster i enlighet med det som framställs nedan.

Betalningar för royalty, hänvisningspremier, volymbonus och alla annan kompensation som du har rätt till (benämns sammantaget "Inkomster") kommer att göras inom 45 dagar efter månadens slut, med förbehåll för följande:

 • Zazzle upprätthåller ett kontoutdrag över dina Inkomster. Du kan kontrollera ditt kontoutdrag under "MyAccount" i ditt konto.
 • Zazzle betalar ut dina Inkomster i enlighet med de alternativ du har valt på sidan "Payment Settings" under "MyAccount" och Zazzle ger dig möjlighet att:
  1. få betalt så snart du når den Betalningströskel (enligt definitionen nedan) som då och då fastställs av Zazzle eller
  2. låta dina Inkomster stå kvar i ditt konto tills du väljer att få dem utbetalade (efter att du har nått den Betalningströskel som fastställs av Zazzle) eller
  3. låta dina Inkomster stå kvar i ditt konto och använda dem för inköp på Webbplatsen.
 • På sidan Payment Settings under MyAccount kan du också välja en betalningsmetod (t.ex. check eller PayPal). Zazzle kan efter eget gottfinnande ändra tillgängliga betalningsmetoder och vissa betalningsmetoder är eventuellt inte tillgängliga för alla belopp.
 • När det gäller hänvisningspremier gäller att om Produkter som genererade en hänvisningspremie returneras av kunden drar vi av motsvarande hänvisningspremie från nästa utbetalning. Om det inte finns någon efterföljande utbetalning kan vi att skicka dig en räkning, som förfaller vid mottagandet, för det utbetalda beloppet.
 • För betalningar via PayPal utgår en behandlingsavgift på 2,50 USD om dina Inkomster understiger Betalningströskeln.
 • Med Betalningströskel avses 100 USD för betalning med check och 50 USD för betalning via PayPal. Betalningströsklarna kan komma att ändras då och då, helt och hållet efter vårt eget gottfinnande. Du kommer att bli underrättad om alla ändringar av Betalningströsklarna.
 • Du kan begära en utbetalning av dina Inkomster även om du inte har nått Betalningströsklarna, med förbehåll för följande behandlingsavgifter:5,00 USD för checkar under 100 USD och 2,50 USD för PayPal-transaktioner under 50 USD. Betalningen görs inom 45 dagar (benämns sammantaget "Behandlingsavgifter").
 • Om Zazzle är skyldigt dig någon kompensation den 30 juni varje år kan Zazzle betala ut sådana samlade Inkomster till dig (i allmänhet kring den 15 augusti) för den 12-månadersperiod som avslutas den 30 juni, även om du inte har nått Betalningströsklarna eller har valt att låta Inkomsterna stå kvar på kontot. Sådana årliga utbetalningar blir föremål för de Behandlingsavgifter som framställs ovan. Ingen utbetalning sker om dina Inkomster understiger den tillämpliga Behandlingsavgiften.
 • Zazzle kommer att hålla inne skatt från internationella betalningar om Säljaren inte förser oss med relevant dokumentation som exempelvis blankett W8-BEN.
 • I händelse av att en check, som skickas till den adress som är angiven som betalningsadress i ditt konto, returneras som obeställbar kan Zazzle hålla inne ytterligare betalningar tills du hr korrigerat eller uppdaterat din adress.

Produktbeskrivningar

Zazzle försöker vara så noggrant som möjligt för att tillhandahålla attraktiva användarupplevelser. Det finns många Säljare på Webbplatsen och Zazzle verifierar inte noggrannheten i deras produktbeskrivningar. Zazzle garanterar inte att produktbeskrivningar eller annat Innehåll på denna Webbplats är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria. Om en produkt som erbjuds av Zazzle inte motsvarar beskrivningen är din enda gottgörelse att returnera den i enlighet med Zazzles policy för frakt och returer.

På Zazzle är vi stolta över våra relationer med välgörenhetsorganisationer och vi är glada att vår plattform har visat sig vara ett effektivt insamlingsverktyg för många organisationer. Zazzle deltar då och då i specifika program som är utformade för att hjälpa välgörenhetsorganisationer med att samla in pengar för deras ändamål. Närhelst Zazzle underrättar om dessa insamlingar kan du känna dig säker på att Zazzle kommer att säkerställa att pengarna går direkt till välgörenhetsorganisationen så som anges i sådana underrättelser. Säljare kan då och då ange att de avser att donera royalty eller andra medel till välgörenhet. Zazzle har inte möjlighet att verifiera sådana uttalanden och därför bör du inte lita blint på dem.

Nya program

Zazzle kan introducera program, funktioner och produkter. Vid utgivningstillfället publicerar Zazzle de gällande villkoren. Du samtycker till att du måste följa nya villkor i den utsträckning att du deltar i sådana nya program eller använder sådana nya produkter.

Ålders- och geografiska restriktioner

Du måste vara minst 18 år för att använda dessa Webbplats. Kontakta oss om har problem med eller frågor om denna restriktion.

Zazzle tar endast emot Zazzle Custom Stamps-beställningar som ska skickas till platser inom USA och dess territorier.

Internationella åtkomst

Denna Webbplats är åtkomlig från andra länder än USA. Denna Webbplats kan innehålla produkter eller hänvisningar som inte är tillgängliga utanför USA. Inga sådana hänvisningar antyder att sådana produkter kommer att tillverkas utanför USA. Om du går till och använder denna Webbplats utanför USA har du ansvar för att följa lokala lagar och förordningar.

Du samtycker till att Zazzle har rätt att översätta, så noggrant som möjligt, text och information som du tillhandahåller till andra språk så att de kan användas på våra domäner i andra länder. Vi garanterar inte noggrannheten i sådana översättningar.

Korrigering av fel och felaktigheter

Information och produktförteckningar på denna Webbplats kan innehålla typografiska fel eller felaktigheter och är eventuellt inte fullständiga eller aktuella. Vi förbehåller oss därför rätten att korrigera alla fel, felaktigheter eller uteslutanden när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning). Observera att sådana fel, felaktigheter eller uteslutanden kan omfatta produktbeskrivningar, priser och tillgänglighet. Vi förbehåller oss också rätten att begränsa antalet produkter (inklusive efter att du har gjort din beställning) oavsett orsak, inklusive och ej begränsat till om produkten bryter mot något villkor i detta Avtal.

I händelse av att fel pris eller felaktig information anges för en produkt på grund av ett typografiskt fel eller fel i pris eller information som vi har fått från våra partner förbehåller vi oss rätten att vägra ta emot eller att upphäva beställningar av produkter med fel pris. Vi skall ha rätt att vägra ta emot eller att upphäva alla sådana beställningar oavsett om beställningen har bekräftat eller ej och oavsett om du har debiterats eller ej. Om du redan har debiterats för inköpet och din beställning upphävs kommer vi omedelbart att kreditera ditt kreditkort eller betala tillbaka beloppet på samma sätt som du genomförde inköpet. Om vi har tagit för mycket betalt för någon produkt kommer vi att utfärda en återbetalning av mellanskillnaden mellan det pris du betalade och den ifrågavarande produktens korrekta pris.

Recensioner, kommentarer och inlämningar

Förutom så som framställs på annan plats i detta Avtal eller på Webbplatsen gäller att allt du skickar in till eller lägger upp på Webbplatsen och/eller ger oss tillgång till, inklusive och utan begränsning bilder, videos, idéer, know-how, tekniker, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (benämns sammantaget "Inlämningar") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och icke-privatägt och vi skall ha royaltybefriad, världsomfattande, ihållande, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa och skapa nedärvda verka av sådana Inlämningar oavsett metod och form samt att översätta, modifiera, konstruera omvänt, ta isär eller avkompilera sådana Inlämningar. Alla Inlämningar skall automatiskt bli vår egenägda och exklusiva egendom och skall ej returneras till dig.

Utöver de rättigheter som är tillämpliga för alla Inlämningar gäller att när du lägger upp kommentarer eller recensioner på Webbplatsen beviljar du oss också rätten att i förekommande fall använda det namn du skickar in med en recension, kommentar eller annat Innehåll i samband med recensionen, kommentaren eller Innehållet. Du framställer och garanterar att du äger eller på annat sätt har kontroll över rättigheterna till recensioner, kommentarer eller annat Innehåll som du lägger upp på denna Webbplats och att vår användning av dina recensioner, kommentarer eller annat Innehåll inte kommer att göra intrång i någon tredje parts rättigheter. Du skall ej använda en falsk e-postadress, utge dig själv för att vara någon annan eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part avseende någon Inlämning eller något Innehålls ursprung. Vi kan, men skall ej hållas ansvariga för, ta bort eller redigera Inlämningar (inklusive kommentarer och recensioner) oavsett orsak.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATION, TJÄNSTER, PRODUKTER, PROGRAM OCH MATERIAL SOM FINNS TILLGÄNGLIG PÅ DEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK.

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET I TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER ZAZZLE OCH DESS DOTTERBOLAG SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SLAGS GARANTIER, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL ALLA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SAMT ATT INTRÅNG EJ FÖREKOMMER.

ZAZZLE LÄMNAR INGA GARANTIER OM ATT (A) WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (B) ATT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI, OFÖRDRÖJD, SÄKER ELLER FELFRI, (C) KVALITETEN I PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM DU KÖPER ELLER ANSKAFFAR VIA WEBBPLATSEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, (D) ATT EVENTUELLA DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS, (E) ATT DET INTE KOMMER ATT FÖREKOMMA OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER NÅGRA ELLER ALLA PERSONLIGA OCH/ELLER EKONOMISKA UPPGIFTER SOM LAGRAS DÄRI ELLER (G) DET INTE FÖREKOMMER FEL, VIRUS, TROJANER ELLER LIKNANDE SOM AV NÅGON TREDJE PART KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA VÅRA TJÄNSTER. DU SAMTYCKER TILL ATT ZAZZLE SKALL VARA HELT UTAN ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR DU DRABBAS AV I SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL SOM INGÅR DÄRI.

DU SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS, INKLUSIVE ALLT INNEHÅLL, DATA ELLER PROGRAMVARA SOM DISTRIBUERAS, HÄMTAS ELLER ANVÄNDS FRÅN ELLER VIA DENNA WEBBPLATS, SKER PÅ DIN EGEN RISK. DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT DU KOMMER ATT HA EGET ANSVAR FÖR ALLA SKADOR SOM DRABBAR DITT FÖRETAG, DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV HÄMTNING AV SÅDANT INNEHÅLL, SÅDANA DATA OCH/ELLER SÅDAN PROGRAMVARA.

DU BEKRÄFTAR ATT ZAZZLE INTE HAR NÅGON KONTROLL ÖVER OCH PÅ INGET SÄTT REKOMMENDERAR INFORMATION, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV TREDJE PART PÅ ELLER VIA DENNA WEBBPLATS. FÖRUTOM VAD SOM PÅ ANNAT SÄTT ÖVERENSKOMMITS GENOM SKRIFTLIGT AVTAL SKALL ZAZZLE OCH DESS FILIALER EJ ÅTA SIG NÅGOT ANSVAR FÖR ELLER LÄMNA NÅGRA GARANTIER ELLER GÖRA NÅGRA FRAMSTÄLLNINGAR MED AVSEENDE PÅ RIKTIGHET, GILTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER ANVÄNDBARHET I INNEHÅLL ELLER PRODUKTER SOM TREDJE PART DISTRIBUERAR ELLER GÖR TILLGÄNGLIGA VIA DENNA WEBBPLATS.

DU BEKRÄFTAR ATT ZAZZLE INTE LÄMNAR NÅGON GARANTI ELLER FRAMSTÄLLER ATT KONFIDENTIALITETEN KOMMER ATT UPPRÄTTHÅLLAS FÖR INFORMATION SOM ÖVERFÖRS VIA DENNA WEBBPLATS.

INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, OAVSETT OM DEN ÄR MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU SKAFFAR FRÅN ZAZZLE ELLER VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN SKALL UTGÖRA NÅGON GARANTI SOM EJ UTTRYCKLIGEN FRAMSTÄLLS I AVTALET.

PRECIS SOM VID ANDRA PRODUKTINKÖP, OAVSETT MEDIUM OCH MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET SÅ SOM TILLÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNING

ZAZZLE ELLER DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE BOLAG, STYRELSEMEDLEMMAR, OMBUD, LEVERANTÖRER ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA, ÖVERFÖRA ELLER DISTRIBUERA ZAZZLES ELLER RELATERADE TJÄNSTER SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL EGEN FÖRSUMLIGHET, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA SÄRSKILDA, FÖLJD- ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅND VID FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING ELLER DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM ZAZZLE HAR FÖRVARNATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND) SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV: (A) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, (B) KOSTNADER FÖR ANSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH -TJÄNSTER SOM UPPKOMMER GENOM VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER SKAFFATS ELLER MEDDELANDEN SOM TAGITS EMOT ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS VIA ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (C) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, (D) TREDJE PARTS UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER (E) ANDRA ÄRENDEN SOM ÄR RELATERADE TILL WEBBPLATSEN. BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDSKADOR ÄR INTE TILLÅTET I VISSA JURISDIKTIONER OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT DELAR AV DET OVANSTÅENDE INTE ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG. I SÅDANA JURISDIKTIONER BEGRÄNSAS ANSVARSSKYLDIGHETEN TILL DET SOM ÄR TILLÅTET I LAGEN.

DU BEKRÄFTAR SPECIFIKT ATT ZAZZLE INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGT FÖR INNEHÅLL ELLER NÅGON TREDJE PARTS ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA UPPFÖRANDE SAMT ATT RISKEN FÖR SKADOR FRÅN DETTA VILAR HELT PÅ DIG.

Kampanjer

Utöver villkoren i detta Avtal kan vissa tävlingar, lotterier, enkäter, spel eller liknande kampanjer (benämns sammantaget "Kampanjer") som görs tillgängliga via Webbplatsen regleras genom specifika regler som ej ingår i detta Avtal. Genom att delta i sådana Kampanjer blir du föremål för sådana regler, som kan skilja sig från villkoren i detta Avtal. Vi rekommenderar att du går igenom alla regler som gäller specifikt för en Kampanj och som länkas direkt från Kampanjen samt att du går igenom vår Integritetspolicy som, utöver detta Avtal, reglerar all information du skickar in i samband med sådana aktiviteter. I den utsträckning villkoren i sådana regler är oförenliga med detta Avtal skall villkoren för sådana Kampanjer gälla.

Lösning och friskrivning vid tvister

Dessa villkor och din relation till Zazzle skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Kalifornien, utan tillflykt till dess bestämmelser avseende motsägande lagar. Alla tvister som på något sätt är förknippade med ditt besök på Webbplatsen eller med de produkter du köper via Webbplatsen skall inlämnas till konfidentiellt bindande skiljedomsförfarande i staden San Mateo i norra Kalifornien för maximalt verkställbart domslut, dock med undantag för om du på något sätt har gjort intrång i eller hotat att göra intrång i våra immateriella rättigheter, i vilket fall vi kan söka förläggande eller annan lättnad i en valfri delstats- eller federal domstol i delstaten Kalifornien. Du samtycker härmed till och avstår från alla försvar som brist på personlig jurisdiktion och forum non conveniens med avseende på plats och jurisdiktion i delstats- eller federala domstolar i Kalifornien. Skiljedomsförfarande enligt detta Avtal skall hållas enligt de regler för skiljedomsförfaranden som utges av American Arbitration Association. Skiljedomarens dom skall vara slutgiltig och bindande och kan registreras som dom i en valfri domstol med kompetent jurisdiktion. Båda parter samtycker till att alla förfaranden för lösning av tvister endast skall genomföras på individuell basis och ej som en klass-, konsoliderad eller representativ åtgärd. Om ett anspråk av någon anledning tas upp i en domstol snarare än i ett skiljedomsförfarande avstår båda parter från rätten till rättegång med jury.

Du och Zazzle samtycker till att ställas till svars under personlig och uteslutande jurisdiktion i domstolarna i San Mateo county i norra Kalifornien.

Om du har en tvist med en eller flera användare eller säljare friskriver du oss (och våra direktörer, styrelseledamöter, ombud, dotterbolag, samarbetspartner och anställda) från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och följdskador) oavsett art och beskaffenhet, kända och okända, som uppstår genom eller i anslutning till tvisten i fråga. Om du är bosatt i Kalifornien friskriver du oss från paragraf 1542 i California Civil Code, som framställer: "A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with the debtor".

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Avtal är ogiltig, olaglig eller omöjliga att beivra under tillämplig lagstiftning skall bestämmelsen ifråga ändras så att den uppnår nästan identisk ekonomisk effekt som den ursprungliga bestämmelsen och återstående bestämmelser i detta Avtal skall ej påverkas eller försämras på något sätt.

Zazzle Embroidery

Om du använder Zazzle Embroidery regleras din användning av Webbplatsen dessutom av villkoren som framställs i detta avsnitt.

Du samtycker till att följa nedanstående restriktioner när du köper artiklar via Zazzle Embroidery eller skapar offentliga Zazzle Embroidery-produkter för försäljning på Zazzle-marknaden.

Om du vill att ditt Innehåll ska broderas på en produkt och inte överför mönsterfilen till denna Webbplats kommer Zazzle att beräkna priset för att konvertera ditt Innehåll till en mönsterfil och informera dig om priset. Till angivna avgifter kan du sedan beställa mönsterfilen och skapa en produkt med den mönsterfilen. Om du skapar en offentlig broderiprodukt som ska säljas på marknaden kommer produkten att publiceras på Webbplatsen när mönsterfilen är klar (normalt inom 24-48 timmar, men det kan ta längre tid). Konverteringen av ditt Innehåll till en mönsterfil är föremål för en engångsavgift, men du måste betala en extra engångsavgift vid eventuell storleksändring av mönsterfilen.

Zazzle Custom Stamps

Om du använder Zazzle Custom Stamps regleras din användning av Webbplatsen dessutom av villkoren som framställs i detta avsnitt.

Du samtycker till att följa nedanstående restriktioner när du köper Zazzle Custom Stamps eller skapar offentliga Zazzle Custom Stamps-produkter för försäljning på Zazzle-marknaden samt att följa alla lagar och regler avseende frimärken i USA.

Du skall ej hävda eller antyda på något sätt att några Zazzle Custom Stamps du eller någon annan användare har skapat har godkänts av oss eller av någon annan fysisk eller juridisk person.

När du utformar eller skapar Zazzle Custom Stamps-frimärken skall du inte använda något Innehåll eller designelement som Zazzle efter egen bedömning eller eget gottfinnande anser vara kontroversiellt eller stötande, som skulle utsätta Zazzle för juridiskt ansvar eller som skulle orsaka skador på Zazzles offentliga anseende eller verksamhet.

Du bekräftar och samtycker till att Zazzle kan avsluta tjänsten Zazzle Custom Stamps när som helst. All information eller allt Innehåll som du tillhandahåller via Zazzle Custom Stamps vidarebefordras till Zazzles licensgivare eller United States Postal Service i syfte att verifiera frimärket.

Du bekräftar, samtycker till och garanterar att du förstår att Innehållet och designelement i dina Zazzle Custom Stamps-frimärken inte godkänns eller rekommenderas på något sätt av United States Postal Service samt att du inte kommer att benämna Zazzle Custom Stamps som "frimärken" eller "egna frimärken" i ditt säljmaterial. Zazzle Custom Stamps-frimärken är giltiga för postutskick, men bilderna varken granskas eller godkänns av United States Postal Service. Du samtycker därför till att göra några framställanden som kan leda till att en förnuftig person tror att Innehållet och designelementen som ingår på dina Zazzle Custom Stamps-frimärken tillhandahålls, har godkänts av eller har rekommenderats av United States Postal Service.

Om Zazzle fastställer att en frimärksdesign i din beställning är olämplig kommer Zazzle att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om att din design har avvisats och att din beställning har annullerats. Din design tas bort från "Private Products" (egna produkter) i ditt konto, men bilder du har använt i din design ligger kvar i ditt "Image Gallery" (bildgalleri) för framtida bruk.

Särskild anmärkning avseende Zazzle Custom Stamps for Business:

Zazzle Custom Stamps for Business är ett utmärkt sätt för stora och små företag att göra reklam för sitt märke och kommunicera med kunder på ett kreativt och märkesmedvetet sätt. Företagslogotyper, webbplatsadresser eller företagsnamn och -adresser är exempel på lämpligt material för Zazzle Custom Stamps for Businesses.

Reklammeddelanden är inte lämpliga och tillåts ej för Zazzle Custom Stamps for Business och kommer ej att godkännas för tryck. Exempel på reklammeddelanden omfattar "Köp två, betala för en" eller "10 % rabatt" eller liknande meddelanden, inklusive specifika prisuppgifter för saluförda produkter.

Det är också olämpligt och otillåtet att använda Zazzle Custom Stamps for Business som kuponger. Exempel på kupongmeddelanden omfattar "En utan kostnad med detta Zazzle Custom Stamp" eller "Visa detta Zazzle Custom Stamp för 10 % rabatt".

Zazzle Custom Stamps for Business är dessutom inte tillgängliga för reklam avseende följande branscher:

 1. alkohol och tobak,
 2. hasardspel samt
 3. alla branscher förknippade med människors sexuella aktiviteter eller produkter, tjänster eller underhållning avsedda för sexuell stimulering.

Om du har frågor om dessa riktlinjer för Zazzle Custom Stamp kan du kontakta Zazzle. Vi besvarar gärna alla frågor du vill ställa och vi kan bidra med vägledning och stöd när du skapar dina specialprodukter.

Vår community

Vår community är den viktigaste delen av Zazzle. Alla registrerade medlemmar ingår i vår community och vi sätter stort värde på alla. Zazzle har upprättat flera sätt för medlemmar att samverka på Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till forum, vår blogg och andra sociala mediekanaler. Kom ihåg att dessa är allmänna områden och använd sunt förnuft när du delar personlig information. Zazzles roll är att möjliggöra öppna diskussioner och stödja vår community genom konstruktiv kommunikation. Vi har en del allmänna regler för uppförande och det finns ytterligare regler på vissa platser.

 • Behandla varandra med respekt. Det finns en person bakom varje namn.
 • Det är ej godtagbart att trakassera, förolämpa, genera eller misshandla andra medlemmar.
 • Community-platserna är inte rätt kanal för att diskutera tvister med andra.
 • Specifika transaktioner och/eller feedback får ej diskuteras på allmänna community-platser. Kontakta i stället Zazzle privat om du behöver hjälp med en transaktion.
 • Lägg inte upp andra personers privata uppgifter på allmän plats utan deras uttryckliga medgivande (exempelvis: e-post, konversationer, brev, telefonnummer, adresser eller fullständiga namn).

Brott mot community-policy kan leda till stopp eller uppsägning av vissa privilegier, inklusive uppsägning av kontot.

Allmänt

 • Inget förhållande som agentur, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-franchisetagare avses eller skapar genom detta Avtal.
 • Zazzle har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter häri utan att meddela dig.
 • Dessa villkor kommer att vara till nytta för Zazzles efterträdare, utsedda och licenstagare.
 • Alla rubriker, överskrifter eller avsnittstitlar häri är endast infogade av bekvämlighetsskäl och varken definierar eller förklarar efterföljande avsnitt eller bestämmelser.
 • En parts underlåtenhet att utöva eller beivra någon rättighet eller bestämmelse i detta Avtal skall inte utgöra ett avstående från rättigheten eller bestämmelsen.
 • Zazzles underlåtenhet att agera gentemot ditt eller andras avtalsbrott innebär inte att Zazzle avstår från sina rättigheter med avseende på efterföljande eller liknande avtalsbrott.
 • Detta Avtal, tillsammans med Zazzles icke-exklusiva licensavtal, Associate-avtal, Integritetspolicy, policy för frakt och returer och volymbonusavtal utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Zazzle och ersätter all annan kommunikation, skriftlig eller muntlig, med avseende på ämnet som behandlas häri, Webbplatsen och tjänsterna som tillhandahålls av Zazzle.
 • Dessa villkor får ej ändras av dig.
 • Följande avsnitt överlever uppsägning av Detta Avtal: Policy för immateriell egendom, Äganderätt, Priser, frakt och försäljningsvillkor, Friskrivningsklausul, Ansvarsbegränsning, Gottgörelse, Friskrivning samt Allmänt.
 • Zazzle kommer att försöka att informera dig om betydande förändringar av detta Användaravtal, men du bör då och då granska den mest aktuella versionen på www.zazzle.com/useragreement. Zazzle kan, efter eget gottfinnande, ändra eller revidera dessa Villkor och förknippad policy när som helst och du samtycker till att bindas av sådana ändringar eller revideringar.
 • Ingenting i detta Användaravtal skall tolkas som tilldelning av tredje parts rättigheter eller förmåner.
 • Zazzle garanterar inte kontinuerlig, oavbruten åtkomst till Webbplatsen och driften av Webbplatsen kan störas av flera olika faktorer som Zazzle inte har kontroll över.
 • Du samtycker till att Zazzle är en plattform och därför inte har någon form av ansvar för något Innehåll.
 • Du använder Webbplatsen på din egen risk.Vår adress:

Skicka alla frågor eller kommentarer (inklusive alla förfrågningar ej relaterade till intrång i copyright) avseende denna Webbplats till:

1800 Seaport Blvd
Redwood City
CA 94063
USA